Kontakt

Hlavní - Jak připravit a využít exkurzi do muzea?

Exkurze a pracovní listy
Z hlediska didaktických prostředků spočívá nejvýraznější specifikum muzejní didaktiky v exkurzi. Exkurze je organizační forma výuky, která se uskutečňuje nejčastěji jako řízené pozorování v originálních provozních podmínkách, tedy v takovém prostředí, které by se žákům a studentům obtížně zpřístupňovalo jiným způsobem nebo které chce učitel žákům přiblížit pro prohloubení teoretických poznatků a konfrontovat je s praxí… Významnou roli by zde měly hrát i exkurze do přírodovědných a technických muzeí, nebo do přírodovědných částí a tématických expozic muzeí s širším než přírodovědným programem.

Jedním ze stěžejních nástrojů úspěšného využití muzea a jeho sbírek ve výuce jsou prostředky řízeného pozorování - pracovní listy, koncepce prohlídkových okruhů, stezek aj. včetně využívání fotoaparátu, kamery či diktafonu ke snímání dat. Jsou to buď produkty muzeí a jiných institucí prezentujících své sbírky, produkty a činnosti, které je připravují v rámci svých edukativních a propagačních projektů a prezentují je jako vhodnou součást svého public relations, nebo učitelů ze škol, didaktiků připravujících budoucí učitele či studentů učitelství. Několik příkladů můžeme uvést v následujících příspěvcích.

…Během výuky didaktiky biologie na Pedagogické fakultě UHK jsme se studenty spolupracovali s přírodovědným oddělením královéhradeckého muzea. Studenti oborové didaktiky se zúčastnili výstavy Ohrožená příroda. Pracovníci muzea si připravili odborný komentář (formou přednášky i studijních materiálů) k jednotlivým částem expozice. Studenti měli pak několik hodin na samostatnou prohlídku muzea a přípravu vlastních pracovních listů pro žáky základních nebo středních škol dle své specializace.

…Fantastické jsou zvukové nahrávky, které si může každý účastník sám spustit u jednotlivých vystavovaných položek. Celá výstava je bez popisků, takže je ideální k využití pro praktické poznávání živočichů. Zároveň k výstavě existuje tištěný průvodce, kterým je možné si ověřit správnost identifikace jednotlivých druhů. K celé výstavě je k dispozici průvodce a kromě toho je možné v pokladně zakoupit tištěného plnobarevného průvodce (54 stran formátu A4) "Příroda východního Polabí". Pro školní kolektivy jsou vypracovány pracovní listy…

… V příloze tohoto sdělení prezentujeme návrhy pracovních listů pro návštěvu ostravského Hornického muzea zahrnující úkoly pro žáky. Žáci mohou řešit úkoly buď před vlastní exkurzí (např. s využitím Internetu nebo odborných publikací) nebo během exkurze (žáci využívají poznatků získaných přímo v lokalitě Hornického muzea a Landeku)…

…Uvedený projekt si mimo jiné kladl za cíl zpracovat metodiku využití materiálů při exkurzích žáků do pražského Muzea policie, zpracovat typové příklady tématicky zaměřených exkurzí do rozličných seminářů, seminárních prací, zařazení vhodných chemických experimentů do výuky atd. …

…Při plánování poznávání Krakova je nejlépe začít procházkou zmíněným Krakovským okruhem techniky. Jedná se o místní trasu průmyslového dědictví - první tohoto druhu v Polsku. Na procházkové trase uvidíme technické budovy a průmyslové objekty vzniklé v 19. a 20. století v Krakově a v Podhůří…

… Ve Farmaceutickém muzeu v Kuksu jsou vystaveny soubory léčiv rostlinných, minerálních a chemických, dokonce i živočišných, jako jsou švábi, stonožky, mumie a jiné. Svou výtvarnou krásou zapůsobí hmoždíře, reliéfy, obrazy a lékárenské nádoby (stojatky). Návštěvník si může vyzkoušet roli lékárníka a rozmělňovat léčiva v třence, vyrábět tablety či vylisovat čípky, anebo ve výdejním boxu číst recepty, vydávat léky a podávat rady o jejich užívání…

…Jednu ze skupin Národního technického muzea tvoří i část Chemie a biotechnologie. Součástí této sbírky je mj. kompletně vybavená alchymistická laboratoř, ve které můžeme vidět nejrůznější křivule, alembiky, pelikány či jiné přístroje užívané alchymisty v dávných dobách. Další část sbírky je věnována laboratorním přístrojům…

…Exponáty Muzea řemesel v Letohradu pocházejí převážně z oblasti Orlických hor. Majitel je sháněl pomocí svých znalostí regionu, inzertních novin, spolupracovníků a přátel. Vlastní instalace expozic pak byla provedena za šest týdnů. Muzeum bylo otevřeno 18. května 2000…

…Ke stému výročí stavby malé vodní elektrárny Hučák na Labi v Hradci Králové (1908) vytvořila Skupina ČEZ v jejích prostorách Informační centrum Obnovitelné zdroje energie. Jsou zde představeny principy a možnosti využití energetických zdrojů založených na využití síly vody, větru, slunce a biomasy, a také zde můžeme vidět tepelné čerpadlo a systémy na využití geotermální energie…
Web portál pro podporu všeobecného přírodovědného a technického vzdělávání vznikl s podporou projektu FRVŠ 2065/08.

© Oddělení didaktiky chemie Katedry chemie; Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

Kontakt: martin.bilek@uhk.cz

webdesign: BPAS.CZ